A vörös terror 151. – Források

A vörös terror

  1. Források

 

A sorozat alapjául a következő irodalmi anyagok szolgáltak:

A magyar munkásmozgalom története 1914-1918; Századok, 99. évf. 6. szám, Budapest, 1965, 1161-1205. old.

  1. Sajti Enikő – Impériumváltások; Napvilág Kiadó, Budapest, 2004

Barkóczy-Klopsch Géza – Mackensen vezértábornagy hadseregének átvonulás Magyarországon az összeomlás után; Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó Rt., Budapest, 1923

Balanyi György – Békekísérletek a világháború folyamán; Katholikus Szemle, 38. kötet, Budapest, 1924.

Balogh Gábor – A Károlyi-kultusz nyomában, Nagy Magyarország Történelmi Magazin, II. évfolyam, 3. szám. Budapest, 2011

Balogh Sándor (szerk.) – Magyarország a XX. században; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985

Bánlaky József (Doberdói Breit József) – A magyar nemzet hadtörténete; Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1929

Bánlaky József (Doberdói Breit József) - A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története; Magy. Kir. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, 1925

Bihari Mihály – Egy gyorsíró feljegyzései; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1969

Bíró Jenő – Adalékok a Magyar Tanácsköztársaság hadtörténetéhez; Századok, 88. évf. 2-3. szám, 1954, 335-372. old.

Barkóczy-Klopsch Béla - Mackensen vezértábornagy seregének átvonulása…               Stephaneum, Budapest, 1923

Borsányi György – Októbertől márciusig; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1988

Böhm Vilmos – Két forradalom tüzében; Bécsi Magyar Kiadó, Wien, 1923

Büchinger Manó – Tanúvallomás; Népszava-Könyvkereskedés, Budapest, 1936

Czékus Zoltán – Az 1914-18 évi vh összefoglaló történelme; Stádium, Budapest, 1930

Dolmányos István – Károlyi Mihály és a „szentpétervári út”; Történelmi szemle, 6. évf., 2. sz., Budapest, 1963, 167-191. old.

Farkas Márton – Katonai összeomlás és forradalom 1918-ban; Akadémiai Kiadó, Bp., 1969

Ferdinandy László dr. – Indokolt és indokolatlan forradalmak; Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 9. évfolyam, Budapest, 1922, 396-402; 464-467. old.

Fehér Armand – A  vesztegető forradalom; Kertész József könyvnyomdája, Budapest, évszám nélkül

Fogarassy Zoltán - Kik ölték meg gróf Tisza Istvánt?; Történelmi szemle 23. évf,, 1980. 2. szám, 338-341. old.

Földes Béla - A nemzetközi kereskedelem elmélete; Akadémiai Értesítő 1916. évi, 27. kötet

Földi Pál – Elárulva és meggyalázva; Huszár Kiadó, Bp., 2013(?)

Fucsek László dr. – A gazdasági élet állami irányítása Magyarországon a vh. alatt; Magyar Katonai Szemle, 5.évfolyam, 1.negyedév, Budapest, 1935

Fucsek László dr. – Az ipari munkáskérdés a vh. alatt; Magyar Katonai Szemle, 5.évfolyam, 2.negyedév, Budapest, 1935

Fucsek László – A magyar ipar világháborús termelése; Magyar Katonai Szemle, 6. évfolyam, 1.negyedév, Budapest, 1936

Füleky Dezső – A belgrádi fegyverszünet 1918-ban; Magyar Katonai Közlöny, 10.évfolyam, Budapest, 1922

Garami Ernő – Forrongó Magyarország; Pegazus Kiadó, Leipzig-Wien, 1922

Gábor Sándorné – A burzsoá-szociáldemokrata Károlyi-kormány a dolgozó nép forradalmi harca ellen; Levéltári közlemények, 25. évf. 1. sz. 1954, 222-233. old.

Gábor Sándorné - A két munkáspárt egyesülése 1919-ben; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1961

Gábor Sándorné – Szamuely Tibor; Akadémiai Kiadó, 1974

Gergely Jenő és mtsai – A magyar munkásmozgalom története 1868-1967; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977

Göndör Ferenc – Vallomások könyve; Wien, 1922

Gratz Gusztáv - A forradalmak kora, Magyarország története 1918-1920; Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1935

Gulyás László – Benessel Magyarország ellen; Nagy Magyarország Történelmi Magazin, II. évfolyam, 3. szám

Hajdu Tibor – Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968

Hajdu Tibor – Károlyi Mihály; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978

Hajdu Tibor – Károlyi Mihály a fordulatok embere; Rubicon Történelmi Magazin, XXI. Évf. 10. szám, Budapest, 2010.

Hajdu Tibor – Ki volt Károlyi Mihály;  Napvilág Kiadó, Budapest, 2012

Hajdu Tibor - Tanácsok Magyarországon 1918-1919-ben; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1958

Hardy Kálmán – A tengeralattjáró háború; Magyar Katonai Közl., 13.évfolyam, Bp., 1925

Hardy Kálmán – Szőllősy Lajos: A harctéri gyávaságról; Magyar Szemle 8. kötet 1-4. sz., Budapest, 1930.

Hardy Kálmán dr. – Dunai flottillánk a világháborúban;  Hadtörténelmi Közlemények, 32. kötet, Budapest, 1931

Herczeg Géza – Végig Szerbián; Athenaeum, Budapest, 1916

Hefty Richard – Adatok az ellenforradalom történetéhez; Budapest, 1920

Hornyák Árpád – A belgrádi konvenció; Világtörténet, 2000. 3-4. sz., ősz-tél, Budapest, 2000

Imre Magda–Szűcs László - Dokumentumok a Forradalmi Kormányzótanács két sorsdöntő üléséről; Levéltári Közlemények, 59. 1988. 173-180. old.

Jász Dezső – A sok közül egy; Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1977

Jeszenszky Géza - Trianon : Az önrendelkezési elv megcsúfolása; Rubicon Történelmi Magazin, Budapest, 2005. XVI. Évf. 6. szám

Jeszenszky Géza – Hős, balek vagy áruló?; Rubicon Történelmi Magazin, XXI. Évf. 10. szám, Budapest, 2010.

József főherceg – A világháború amilyennek én láttam; Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1926-1934

Juhász Nagy Sándor – A magyar októberi forradalom története; Cserépfalvi, 1945

Julier Ferenc – 1914-1918. A világháború magyar szemmel; Magyar Szemle Társaság Budapest, 1933

Julier Ferenc – Az elmulasztott magyar függetlenségi harc 1918 végén; Előörs, 1928. (1. évf.), 7-9. szám

Károlyi Mihály – Hit, illúziók nélkül;    Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1977

Kemény Ferenc - Kinek a bűne a magyarországi bolsevizmus?; Szerzői kiadás, Bp., 1919

Kemény Gábor – A nemzetiségi kérdés Magyarországon a világháború kitörésétől napjainkig ; Századunk, VIII. évf., 3-4. sz., Budapest, 1933

Kende János – Forradalomról forradalomra (Az 1918-19-es forradalmak Magyarországon); Gondolat, Budapest. 1979.

Kollega Tarsoly István (főszerk.) – Magyarország a XX. században; Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-200.

Koréh Ede – A székely hadosztály és dandár története; Makkay Zoltán Könyvkiadó Vállalata, Budapest, évszám nélkül

Koch Ödön - Ifjúkommunista mozgalom Sopronban 1918–1919-ben; Soproni Szemle, 1969, 1. szám

Kocsis József - Az ötvenéves Tanácsköztársaság története és a Soproni-Szemle; Soproni Szemle, 1969, 1. szám

Kulcsár Ödön – A forradalom napjaiban; Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1979

Kun Béla – Szocialista forradalom Magyarországon; Kossuth Könyvkiadő, Budapest, 1979

Kun Béláné – Kun Béla; Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1969

Landler Jenő – Válogatott beszédek és írások; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1960

Lándor Tivadar (szerk.) – A Nagy Háború írásban és képben; Athenaeum, Budapest, 1915-1916

Liptai Ervin – Szántó Béla, a forradalmár katona; Hadtörténelmi Közlemények, 28. évfolyam, Hadtörténelmi Intézet, Budapest, 1981. 3-10. old.

Litván György - A forradalmi kormány és a budapesti tudományegyetem erőpróbája 1918–1919 fordulóján; Történelmi Szemle 1968/4. 401-425. old.

Litván György - Új adalék Károlyi Mihály és a KMP kapcsolatához; – Történelmi Szemle 1983/2, 333-346.old.

Major Miklós – A Monarchia lisztgazdálkodása a vh. első évében; Magyar Katonai Szemle, 7. évfolyam, 3. negyedév, Budapest1937

Merényi László – A polgári baloldal és a háború kérdése 1912-14  között; Századok, 107. évf. 1. sz., Budapest, 1973

Merényi László – Békemozgalmak 1917/18 fordulóján; Budapest Magazin, 1973. 16. évfolyam, 7. szám, Budapest, 1973

Mészáros Károly – Az 1919 tavaszi parasztmozgalmak; Történelmi Szemle 1961/4. 442-446. old.

Molnár Jenő – A 133 napos rémuralom; Kultúra Kiadása, Budapest, 1919

Münnich Ferenc – Viharos út; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1966.

Nagy István (szerk.) – Csongrád megye évszázadai. Történelmi IT – Csongrád megye Tanácsa VB – Csongrád megyei Levéltár, Szeged, 1986

Nagy Károly, dr. – A csornai ellenforradalom; Sopron, 1926

Nagy Károly, dr. – A kapuvári ellenforradalom; Zalaegerszeg, 1929

Nagy Miklós Mihály – Pacifizmusból proletárdiktatúrába; Nagy Magyarország Történelmi Magazin, II. évfolyam, 3. szám

Nagybaczoni vitéz Nagy Vilmos – A Románia elleni hadjárat; A M. Kir. Honvédelmi Ministerium kiadása, Budapest, é.n.

Najda, Sz. F. – Szovjet-Oroszország és a Magyar Tanácsköztársaság 1919-ben; Hadtörténeti Közlemények, 1977. 391-405. old.

Nyári Iván – A hadseregfőparancsnokság és az élelmezés a vh. végén; Magyar Katonai Szemle, 8. évfolyam, 4.negyedév, Budapest, 1938

Németh Lajos – Egy internacionalista visszaemlékezése 1917-1919; Budapest, XI. ker. tanács kiadása, 1972

Nyáry László – Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban; Turul Kiadó, Budapest, 1936

Nyékhegyi Ferenc – A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés (A páduai fegyverszünet); Táltos kiadás, Budapest, 1922

Ormos Mária – A belgrádi katonai konvencióról; Történelmi szemle, 22. évf. 1. sz., Budapest, 1979

Ormos Mária – A politikai siker mibenlétéről; Rubicon Történelmi Magazin, XXI. Évf. 10. szám, Budapest, 2010.

Ormos Mária és mtsai – Az 1918-19-es magyarországi forradalmak; TIT Országos Központ Társadalomtudományi Osztálya, Budapest, 1978.

Ormos Mária – Még egyszer a Vix-jegyzékről; Századok, 113. évf. 1. szám, Budapest, 1979

Ormos Mária – Padovától Trianonig 1918-1920; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983

Ormos Mária: Trianon okairól; Rubicon Történelmi Magazin, Budapest, 2005. XVI. Évf. 6. szám

Ottlik László – „Tótok” és „magyarok”; Magyar Szemle, 1930. 19-27. old.

Padányi Viktor – A nagy tragédia; Gede Testvérek, 1995

Padányi Viktor – Összeomlás (1918-1919); Szerzői kiadás, Szeged, 1942

Papp István – Az első magyar proletárhatalom és a Sopronba került Bányászati és Erdészeti Főiskola 1919-ben; Soproni Szemle, 1969. 1. szám

Pethő Sándor – Forradalom volt-e vagy összeomlás; Magyar Szemle, 19. kötet, 9-12. sz., Budapest, 1933; 334-343. old.

Pethő Sándor – Világostól Trianonig; Enciklopédia Rt., Budapest, 1925

Petneházy Zalán - A vörös dunai hajóhad; Hadtörténelmi Közlemények, 32. évfolyam, 1985; 95-128. old.

Prohászka Ottokár – Összegyűjtött munkái (XXIII. kötet); Szent István Társulat, Budapest, 1929

Raabl-Werner Henrik – Az oroszországi hadifoglyaink közti propaganda hatása az O.-M. Monarchia összeomlására; Magyar Katonai Közlöny, 1928. (16. évf.), 10. szám

Raffay Ernő – Ady Endre és a szabadkőművesség; Történelem Portál, 1. évf. 1. szám, Budapest, 2013

Raffay Ernő – Erdély 1918-19-ben; Magvető Kiadó, Budapest, 1987

Raffay Ernő – Népjóléttől a vörösterrorig; Történelem Portál, 1. évf. 1. szám, Budapest, 2013

Rákóczy Rozália – A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság katonai lapjai; A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 2. (Budapest, 1987), 295-336. old.

Romsics Ignác – Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés; Rubicon Történelmi Magazin, XX. évf. 4-5. szám, Budapest, 2010.

Romsics Ignác – Magyarország története a XX. Században; Osiris Kiadó, Budapest, 2010

Romsics Ignác (szerk.) – Magyarország az első világháborúban; Kossuth Kiadó ZRt, Budapest, 2010

Schaffer Antal - Élményeim 1918/19-ben; Soproni Szemle, 1969, 1. szám

Schönwald Pál – A Károlyi-per; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985

Siklós András – A Habsburg-birodalom felbomlása 1918; Kossuth Könyvkiadó Bp., 1987

Somogyi Zoltán dr. – A rémuralom napjaiból; Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest, 1922

Stocker Antal – A nagy per; MOVE kiadása, Budapest, 1920

Szabó István – Károlyi Mihály és a legitimitás kérdése; Rubicon Történelmi Magazin, XXI. Évf. 10. szám, Budapest, 2010.

Szabó László dr. – A bolsevizmus Magyarországon; Athenaeum, Budapest, 1919

Szamuely Tibor – Riadó. Válogatott cikkek és beszédek; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1957.

Szamuely Tibor - Összegyűjtött írások és beszédek; Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1975.

Szamuelyné Szilágyi Jolán – Emlékeim; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1966.

Szántó Béla – A magyarországi proletariátus diktatúrája; New York, 1920

Szende Zoltán – Magyar katasztrófa 1918-1919; Madách Könyvkiadó, Budapest, 1933

Szőcs Ferenc – Adalékok az Őszirózsás Forradalom és a Tanácsköztársaság határőrizetének történetéhez; Hadtörténelmi Közlemények, 16. évfolyam, Hadtörténelmi Intézet, Budapest, 1969, 2 szám, 266-288. old.

Takács Gyula – Károlyi és Mackensen; Nagy Magyarország Történelmi Magazin, II. évfolyam, 3. szám

Gróf  Tisza István összes munkái – Levelek; MTA  – Franklin Társulat, Budapest, 1924-1937

A Tanácsköztársaság, Sopron 1919. Sopron, 1959

Tokody Gyula - Magyarország integritása és a német diplomácia 1918/19-ben; Századok 1996, II. 383-402. old.

Tormay Cécile – Bujdosó könyv; Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2009

Tormay Cécile – Két forradalom; Nemzeti Könyvtár, 73-74. szám, Budapest, évszám nélkül

Tőkéczki László – Gróf Károlyi Mihály személyisége; Rubicon Történelmi Magazin, XXI. Évf. 10. szám, Budapest, 2010.

Változást! honlap anyagai; www.valtozast.hu

Dr. Váry Albert – A vörös uralom áldozatai Magyarországon; Budapest, 1922

Vécsey Aurél, báró dr. – Károlyi Mihály emlékiratai;

Weltner Jakab: Forradalom, bolsevizmus, emigráció; Budapest, 1929.

Valamint:

a Budapesti Hírlap, a Csongrádi Proletár, a Debreczeni Újság, a  Délmagyarország (Szeged), Az Est, az Esztergomi Népszava, az Érdekes Újság (Budapest), a Fejér megyei Napló (Székesfehérvár), a Győri Hírlap, a Győri Vörös Újság, a Népszava, a Kalocsai Néplap, a Keleti Újság (Kolozsvár), a Komáromi Hírlap, a Magyar Alföld (Kecskemét), a Népakarat (Cegléd), a Népszava, a Nógrádi Népszava, a  Pápa és Vidéke, a Pápai Hírlap, a Pápai Lapok, a Pesti Hírlap, a Pesti Napló, a Pécsi Élet, a Pécsi Est, a Pécsi Napló, a Somogyi Munkás, a Soproni Vörös Újság, a Szegedi Friss Újság, a Szegedi Napló, a Szegedi Vörös Újság, a Székesfehérvári Friss Hírek, a Szolnoki Munkás, a Testvériség (Keszthely és Győr), a Tolna-megyei Közlöny, a Tolnai Világlapja, a  Tolna-megyeiVörös Újság, a Vasárnapi Újság, a Vasi Vörös Hírlap (Szombathely), a Veszprémi Hírlap és a Vörös Újság (Budapest) korabeli számai.

Ezeken túlmenően:

a Főrendiházi napló 1910. I. – V. köteteinek, a Főrendiházi irományok 1910. I. – XXV. kötetének,  a Képviselőházi napló 1910. I. – XLI. kötetének és a Képviselőházi irományok 1910. I. – LXIV. kötetének dokumentumai.

 

,

Ludányi Rózsa István

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>