Harmóniában 39. – Svasztika és Shambala 1.

Harmóniában 39.

Svasztika és Shambala 1.

 

Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy mi semmiféle „izmus”-nak nem vagyunk hívei. Sőt, kifejezetten károsnak találjuk azokat. Azért, mert a hegeli dialektikára alapozva, az adott szellemi irányvonal vagy tézis, vagy antitézis – de mindenképpen az emberek szembe fordításának, megosztásának eszköze. A látszat az, hogy az „izmusok” azért jönnek létre, mert össze kívánják fogni az azonos értékrend mentén gondolkodókat. A szomorú valóság ezzel szemben úgy nyilvánul meg, hogy szétszaggatják az emberi közösséget. Akár a testvért is testvérétől vagy szülőt a gyermekétől. Az „izmusoknál” kártékonyabb

szellemi terméket még soha nem alkotott az emberiség. Soha, semmi nem szabadított annyi szenvedést ránk, mint az „izmusok”. Az önzés leggátlástalanabb, a szeparáció legkíméletlenebb táptalajai az „izmusok”. Nem Istentől valók.

Egyaránt elutasítjuk hát a kommunizmust és a nácizmust. A nacionalizmust és a globalizmust is. Az Igazság és a Törvény Isten Teremtésébe van beleírva. Azt kellene kikódolnunk, hogy megértsük végre.

A régmúlt legendáinak megismerése kapcsán mégsem kerülhetjük ki, hogy bemutassuk a nácizmus hozzájuk fűződő viszonyát is, ahogyan azt a kommunizmus esetében már megtettük.

Tesszük ezt elsősorban a mitológiában konzervált szellemi örökségünk védelmében. A mítoszok nem tehetnek arról, hogy ki, mire próbálta felhasználni őket…

 

A nemzetiszocialisták által vezetett Németország is érdeklődött Shambala iránt. Az ő figyelmük, bár célját tekintve hasonlatos lehetett a Szovjetunió kíváncsiságához, indíttatását tekintve mégis egészen más volt. A náci ideológia ugyanis jelentősen különbözik a kommunista eszméktől, az okkult tudományokhoz való viszonyát tekintve is. Míg az ateista marxizmus önmaga próbált, Isten nélkül, vallássá magasztosulni, addig a nemzetiszocializmus jól érzékelhetően az okkultizmus talajából nőtte ki magát. Az előbbi lelket keresett holt anyagához, utóbbi pedig túlfűtött ideái materializálásához kutatta az utat.

A Harmadik Birodalom ideológiáját megalapozó okkult tanok meglehetősen szerteágazóak, és óriási terjedelmű irodalmat takarnak. A teljesség igénye nélkül, a következő szellemi áramlatokat tekinthetjük történelmi előképeinek:

  • A Helena Blavatsky által megalapozott teozófiát. A teozófia radikális fajelmélete félreérthetetlenül visszatükröződik a nácizmusban. A gyökerek idáig nyúlnak, még azon esetekben is, melyekben a XIX. századi német nacionalisták közvetítésével, az árja-elmélettel történő ötvözéssel jelenik meg az elképzelés. Jelképük, a svasztika, közismertebb nevén a horogkereszt, szintén a Blavatsky-féle tanokból kerülhetett át. A teozófia szerint ugyanis hét szint létezik az ember fejlődésében, minden szint egy fajt takar, s minden fajhoz tartozik egy szimbólum. A legfejlettebb, hetedik faj szimbóluma a svasztika. Arra hivatott, hogy fókuszálja a Kozmosz energiáit.
  • A Nagy Fehér Testvériség, más néven az Arany Hajnal Hermetikus Rendje (Hermetic Order of the Golden Dawn) társasága 1887-ben, Angliában alakult. Tagjai között igen illusztris személyekkel találkozhatunk. Például Bulwer Lyttonnal, a Pompei utolsó napjai és Az Eljövendő faj szerzőjével. Ez utóbbi művét később Vril: Az Eljövendő faj erőforrása címen adták ki. Itt kell megemlítenünk az irodalmi Nobel-díjas W. B. Yeats, a Drakula írójaként közismert Bram Stoker, a Gólem szerzőjeként jegyzett Gustav Meyrink, az antropozófiát megalapító Rudolf Steiner vagy a korának legnevesebb fekete mágusaként számon tartott Aliester Crowley, a Keleti Templomosok Rendje (Ordo Templis Orientalis) későbbi nagymesterének nevét.
  • Aliester Crowley két évig volt az Arany Hajnal tagja. 25 évesen teljesítette az adeptusi fokozat kívánalmait, ám a rend londoni Nagymestere, a jelölt botrányos életvitelére és homoszexualitására hivatkozva, megtagadta kinevezését. A jelölt ekkor Párizsba utazott, s egy szakadár Nagymester segítségével végrehajtotta a beavatási szertartást. A Rend ekkor eretneknek bélyegezte, s örökre kizárta soraiból. Néhány évet Európában töltött ezután, Samuel Mathers mellett folytatva tanulmányait. Crowley, miután mindent elsajátított mesterétől, úgy döntött, felveszi a kapcsolatot őrangyalával. E célból Mexikóba, majd Indiába, Ceylonba, végül Egyiptomba utazott. Kairóban végre eredménnyel járt: bevallása szerint kapcsolatba lépett egy Aiwass nevű lénnyel, akiben Védőangyalát tisztelhette. Röviddel ezután megírta első művét, „Törvény Könyve” címen. Filozófiája lényege a keresztény Isten megtagadása, az individuum favorizálása volt a felsőbb akarattal szemben. (Nagyon úgy néz ki, mára célba ért, elterjedt ez a kártékony tan.) Megpróbált személyi kultuszt kiépíteni maga köré. Szeánszokat, istentelen rituálékat tartott, odáig jutott, hogy Hórusz Eonjának, egy ősi isten reinkarnációjának tartotta magát. A sötét mágia területére lépett, félelem, rettegés és gyakorta bizarr halálesetek kísérték működését. 1916-ban Mágussá avatta magát, s az Egyesült Államokba települt át. Botrányos dolgai miatt a sajtó fenevadnak és pokolfajzatnak titulálta. Az 1920-as évek első felét Szicíliában töltötte, ahol megalapította a hírhedt Thelema Apátságot. A kábítószer és az alkohol rabja lett. Szokásos, zűrös életvitele miatt Szicíliát is el kellett hagynia. Az önpusztítás időszaka után aktív évek következtek. A Keleti Templomosok Rendje Nagymesterévé választotta 1925-ben. Ebben a minőségében kapcsolatban állt a német okkultista körökkel. Arra nincs bizonyíték, hogy Adolf Hitlerrel személyesen találkoztak volna, de több, mint valószínű, hogy a későbbi kancellár spirituális tanítómesterei, Dietrich Eckart, Guido von List és Karl Haushofer a hermetikus mágiát a „szörnyetegtől” tanulták. Az angolszász sajtó a nácizmus brit atyjának, a Harmadik Birodalom pokoli nagykövetének bélyegezte Crowleyt. Állították, hogy a fekete mágus a nyugati civilizáció elpusztítására tör. Elszegényedve, számkivetve halt meg 1947-ben, 74 éves korában.
  • Friedrich Nietzsche gondolkodása is jelentős hatással volt a német ideológiai irányvonal alakulására. Ő különös súlyt fektetett a felsőbbrendű ember, az „Übermensch” hipotézisének hangoztatására. A náci ideológia le sem tagadhatja elődei sorából.
  • Az 1911-ben alapított Teuton Rend, melynek csak „árják” lehettek tagjai.
  • Az 1914-ben életre hívott Szent Grál Walveter Germanenorden Rend.
  • Az 1918-ban szervezett Thule Társaság. Ez a mozgalom volt az, melynek sikerült becsempésznie a nagypolitikába az asztrológiát, a tudományos mágiát, az okkultizmust és a templomosok titkos tanításait. A Thule Társaság antikommunista irányultsága igen korán, a tettekben is megmutatkozott. Amikor 1919. április 7-én a baloldali anarchisták kikiáltották a Bajor Tanácsköztársaságot, a Thule lett az ellenállás központi magja. Fegyverraktárakat létesítettek, ügynökhálózatot építettek ki, a nemzeti és antikommunista erők akcióit szervezték. A leszerelt katonákból és önkéntesekből szervezett szabadcsapatok (Freikorps) működését nagy részben ez a szervezet finanszírozta. Amikor a szabadcsapatok, a kommunista lázadás leverésére bevonultak Münchenbe, zászlóikon és rohamsisakjaikon már jelvényként használták a horogkeresztet. A Thule Társasággal már Adolf Hitler is személyes kapcsolatba került – több rendezvényükön részt vett. 1919. április 1-én tagja lett a Német Munkáspártnak (Deutsche Arbeiterpartei – DAP), s ez vélhetően már a Thule hatása volt politikai mozgásában. Egy évvel később, immár Hitler vezetése alatt, a pártot átalakították. Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP) lett az új formáció neve.
  • Vril Társulat. Eredeti, hivatalos megnevezése szerint Teljes Német Metafizikai Társulat (Alldeutsche Gessellschaft für Metaphysik). Tagjairól, szervezetéről, működéséről igen nehéz, szinte lehetetlen valós információ birtokába jutni. A szervezet a háború után gyakorlatilag nyomtalanul eltűnt a színről. A szövetségesek minden olyan dokumentumot azonnal titkosítottak, mely a Vril logóját viselte. A téma specialistái feltételezik, hogy tagsága a Thule legbelső köréből került ki. Németország világháborúk közötti korszakának e társaságok voltak a legbefolyásosabb okkult szervezetei. A hozzáértők úgy gondolják, a Thule a politikai arénában fejtette ki tevékenységét, a Vrilt pedig inkább a metafizika, a misztika, az alternatív technológiák és az idegenekkel való kapcsolatfelvétel foglalkoztatta. A közkeletű nevet adó Vril szó egy sugárzó kozmikus erő fogalmát takarja. A belső földről érkező emberek és a Vril segítségével fogják az arra méltók a világot uralni. A többiek pedig menthetetlenül elpusztulnak. Az ötletet az Arany Hajnal tagjai között megemlített Bulwer Lytton novellájából merítették. A novella igen nagy hatással volt Helena Blavatskyra is, a mű bizonyos elemeit beemelte tanaiba.
  • Karl Ernst Haushofer, az okkult tudományok beavatott ismerője, a Társulat jeles tagjának számított. Civilben a Müncheni Egyetem professzoraként töltött be hivatást. Bejárta egész Indiát, a Távol-Keletet, alapos tanulmányokat végzett Japánban, ahol hosszabb időt töltött diplomataként. Amellett, hogy a keleti vallásokat és a helyi miszticizmust, rituálékat és mágikus tanokat vizsgálta, egyben a germán faj eredetét kutatta. Elmélete szerint a germán faj Közép-Ázsiából származik. Úgy vélte, a buddhizmus eredeti formája a német törzsi vallásokkal és a nordikus kultúrával mutat erős rokon-vonásokat. A beavatottak szűk köre tudta a professzorról, hogy rendkívüli képességekkel bír, például a jövőbe lát. A világháborúban tábornoki rangban harcolt, a hadvezetés pedig tisztában volt természetfeletti adottságával. Ennek okán rendszeresen kikérték véleményét hadműveleti kérdésekben, ő pedig, okkult szeánszok keretei között, az ellenség támadásainak irányáról és időpontjáról tájékoztatta a katonai döntéshozókat. A háború után tanári pályáját folytatta, elsősorban politikai földrajz oktatásával foglalkozott. Számos cikket közölt a német lapokban, és saját folyóiratot is alapított, Geo-Politika címen. A későbbi élettér-elmélet (Lebensraum) kialakításához nagymértékben hozzájárultak ez irányú elemzései. A külvilág felé az elvárás szerinti materialista felfogású tudós képét mutatta, valódi munkássága azonban ennél mélyebb és misztikusabb tartalommal bírt. Haushofer professzor napi rendszerességgel látogatta Hitlert, amikor ő az 1924-es sikertelen puccs utáni börtönbüntetését töltötte landsbergi cellájában. A több órás látogatások alatt okkult képzésben részesítette a későbbi Führert. Haushofer szoros kapcsolatban állt olyan tibeti társulatokkal, melyek tanaiban jelen volt a „belső föld” és az ott élő, magas kultúrájú emberiség, a „szuperfaj” legendája. Ennek az időszaknak különösen érdekes történése, hogy Rudolf Hess, aki civilben Haushofer professzor tanársegéde volt, önként feladta magát a német hatóságoknak, mikor hírét vette, hogy Hitlert börtönbe zárták. Ily módon váltak cellatársakká a sikertelen puccskísérlet után.

 

A fenti, vázlatos képből is jól látszik, hogy a nemzetiszocialisták érdeklődése Tibet és Shambala iránt egyrészt nem a véletlen műve volt, másrészt nem elméleteik utólagos kiegészítését, felbővítését szolgálta. A nemzetiszocializmus, mint eszmerendszer, ab ovo a Kelet vallási hagyatékából és misztikumából táplálkozott. Amikor Tibetbe látogattak a német expedíciók, nem idegen helyre vitték a svasztikát, hanem éppenséggel haza. Ami, ugye, nem mondható el a vörös csillag esetében.

A nácik 1933-as hatalomra kerülését követően rövid időn belül megkezdődött a Kelet és a misztikum állami szintű kutatása.

1925-ben, a börtönből szabadulva, Adolf Hitler úgy látta, hogy az Ernst Röhm által vezetett Rohamosztag (Sturmabsteilung, SA) helyére másik paramilitáns alakulatot kell szerveznie, mert a rohamosztagosok csak parancsnokukra hallgatnak, s ez az ő politikai szándékaival nem egyeztethető össze. Életre hívták hát az NSDAP militáns alakulatát, a Védőosztagot (Shutzstaffel, SS). A szervezet 1929 után vált igazán ütőképessé, amikor Heinrich Himmler vette át a vezetését. A hatalomátvétel után Himmler – aki szintén a Thule tagja volt – SS Reichsführerként irányította a Védőosztagot.

Az SS vezetője az árja elmélet elkötelezett híve volt. Sokat tanulmányozta a XVI-XVII. századi boszorkánypereket, s az a meggyőződése alakult ki, hogy Róma szabályos genocídiumot hajtott végre a germán faj rovására, amikor az árja őserővel bíró, boszorkánynak minősített emberek tömegeit elpusztította. Különös áttörést eredményezett nála, amikor 1935-ben Reinhardt Heydrich, a Biztonsági Szolgálat (Sicherheistdienst, SD) rettegett vezetője átadott neki egy anyagot, mely az 1629-ben máglyahalálra ítélt Margareth Himbler peréről szólt. Talán a név nagyfokú hasonlósága tette, talán az éppen akkor, Nürnbergben hozott fajvédő törvények kényszerítették ki az igazolás gyors elkezdését – mindenesetre Himmler haladéktalanul létrehozta az SS különleges alakulatát, a Sonderkommando H-t. (Az elnevezésben szereplő „H” a Hexen, vagyis boszorkány szó rövidítése.) Az egység feladata az ősi germán mágia kutatása volt. Könyvtárakat, levéltárakat, sőt magángyűjteményeket is átvizsgált, az okkultizmus tárgykörébe tartozó tárgyi emlékeket elkobozta, s az SS könyvtárába szállította. A második világháború alatt megszállás alá vont területeken 140.000 kéziratot, okiratot és könyvet gyűjtöttek be. A boszorkányság tárgykörébe tartozó anyagokat rendszerező Hexenkarthotek több, mint 33.000 mappát tartalmazott.

Ahogy mondani szokták, evés közben jön meg az étvágy. Himmler kíváncsiságát nem elégítette ki a Sonderkommando H teljesítménye, ezért még ugyanabban az évben felállította a Deutsches Ahnenerbe Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte nevű, német őstörténeti kutatásra szakosodott intézetet. Közkeletű néven csak Ahnenerbe-ként vált ismertté az intézmény. A szó maga magyarul annyit jelent: ősapáink öröksége. Mi sem természetesebb, mint hogy az árja felsőbbrendűség tudományos bizonyítása képezte fő feladatát. Himmler Wolfram von Sieverst, a Thule Társaság tagját nevezte ki az Ahnenerbe főtitkárává.

Első tagozata az Írás- és Szimbólumkutató Intézet volt, mely a rúna ABC értelmezésével foglalkozott. Egyébként a fénykorában 43 tagozatot számlált Ahnenerbe logója is egy rúna-szimbólum volt, az élet jele. Az NSDAP doktrínáinak tudományos igazolásában munkálkodó intézetnek a germán faj területi eloszlásának és szellemének kutatását, az eredeti német tradíciók rekonstruálását és a német kultúra terjesztését szabták meg elérendő célként. Totális ideológia megalkotására törekedtek, sem tabut, sem lehetetlent nem ismertek.

Az Ahnenerbe rendelkezett ezoterikus tagozattal is, melyet Friedrich Hielscher (szintén a Thule tagja) vezetett. Himmler felfokozott okkultista érdeklődésének kielégítésére az Ahnanerbe keretein belül állították fel a 7. Archeológiai Részleget. A részleg a boszorkányüldözések iratait kutatta és rendszerezte, illetve dolgozta fel.

A Hadtudományi Kutatóintézet, Wolfram von Sievers közvetlen irányításával, az Ahnenerbe leghírhedtebb, legtitkosabb fejlesztéseket végző részlege volt. Az árja faj, az árja vérvonal kutatása alakította profilját, kifejezett fajnemesítési (eugenetikai) célzattal. Eredményeit kifejezetten hadi célokra használták fel.

Marianna Blavatsky irányítása alatt működött a Geheimnisvolle Korps. Ez volt talán a leginkább rendhagyó irányban mozgó fejlesztő részlege a Harmadik Birodalomnak. Az organikus energia fegyverként történő alkalmazásán munkálkodtak. Másképpen megfogalmazva, a harcászatilag is alkalmazható mágiával kísérleteztek. A Himmler által Legfelsőbb Papnőnek kinevezett Marianna a germán vér mágikus tulajdonságaival is foglalkozott, vagyis egy új harcos rend létrehozásával.

Az Örökség Intézet számos expedíciót küldött, a világ minden tájára, hogy helyszíni vizsgálódásokkal igazolja ideológiai kinyilatkoztatásait. Elutaztak Tibetbe is. Azzal a reménnyel, hogy beléphetnek Shambalába. Vagy Agarthába? Esetleg Shambala-Agarthába, mint ahogyan a szovjetek remélték?

Az Ahnenerbe és a Sonderkommandók tevékenységéhez határtalan mennyiségű rémtörténet kapcsolódik. De, mint a bevezetőben mondtuk, az SS működése nem minősítheti a múlt legendáit. A mágia és a misztika csupán eszközlettek volna a Harmadik Birodalom kezében, sajátos céljai elérése érdekében. Márpedig nincs önmagában jó vagy rossz eszköz. Az adott eszközt a felhasználás célja és módja, vagyis a felhasználó szándéka teszi jóvá vagy rosszá. Késsel sokkal több embert öltek már meg a történelemben, mint atombombával…

Kucsora István

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>