HEILUNG! (1.)
(német szó, jelentése; élni, gyógyítani)
Adolf Hitler Második Eljövetele; Küzdelem a Sátánnal!
„Aki a múltját temeti el, az eltemeti a jövőjét is!”(*) Bármikor és bárhol kerül szóba Adolf Hitler neve, az mindenhol felkelti az emberek érdeklődését. Kinek ezért, kinek azért. Újkori történelmünkben nincs még egy olyan személy, kinek megállapításait, cselekedeteit annyira végletes határok között emlegetnék, mint az övét. A történelemben és a vallástörténelemben ehhez foghatót, ki a felemelkedésében és látszólagos bukásában, életútjában, vállalt feladatában, és későbbi megítélésében vele párhuzamba állítható, Krisztus megjelenése volt. Az a határtalan és hazug gyilkos gyűlölet, amely körülvette őket életük folyamán, több hasonlóságot mutat, mint hinnénk. Az emberi szabadságért és igazságért küzdő Krisztus, és az ő tanítványainak üldöztetése, vadállatokkal való széttépetése, keresztre feszíttetése és vak gyűlölettel történő üldöztetése és tagadása, egy olyan napjainkban is működő emberellenes forgatókönyv, amely nagyon is ismerős a számunkra. Vessük össze nevezett történelmi személyek cselekedeteit és tetteiknek indítékát, mivel mindkét esetben ugyanarról az ellenségről beszélhetünk. Ugyanazok ítélkeztek és ugyanabból az okból Krisztus felett, kik tették ezt Hitler esetében is a közeli múltban. Mindkettőjük „főbűne”az volt, hogy kiálltak az igazságért, népük jogaiért és az emberiség erkölcsi felemelkedéséért, harmonikus fejlődéséért. Amikor Krisztus emlékét képtelenek voltak eltüntetni, tetteit lejáratni, követőit kiirtani, akkor hirtelen módszert váltottak és az események meghamisításával hazug módon, közülük valónak kezdték őt feltüntetni. Ennek a folyamatnak a jeleit, - mert a módszerük mindig ugyanaz(!),- már most is tapasztalhatjuk Hitler esetében is.(*) Tekintettel arra a szomorú tényre, hogy iskoláinkban 1945 óta gyakorlatilag cenzúrázott igazságot tanítanak, - melyet nevezhetünk nyugodtan aljas hazugságoknak is, - nem árt tisztáznunk azt a tényleges valóságot, igazságot, melyet tudnunk kell ebben az esetben. A belénk nevelt véleményről tudnunk kell, hogy az végül is nem a mi véleményünk. Mi ezt készen kaptuk és elhittük, mert miért hazudnának nekünk? Be kell látnunk, hogy a hiszékenységünkön, gyanútlan jó szándékunkon keresztül élnek vissza folyamatosan a bizalmunkkal. Újra és újra, mindig ugyanazok... Nyílt szívvel; „Százezernyi könyv, film és egy félévszázadnyi hazugság áradat sem tudta Hitler szellemének ragyogását eltemetni. A fény, amely átragyog a rászórt mérhetetlen szennyen, magával ragadja és küzdelemre indítja egy nemesebb, igazabb világban hívő lelkeket. Minél nagyobb a gyűlölet mellyel a Sátán földi megtestesítői körülveszik, annál nagyobb dicsősége, amit küzdelmével ellenük kiérdemelt. Elég minden igaztalanul ráhányt szenny a megcsalt, megtévesztett, a liberalizmus (elvtelenség) mocskából kiábrándult emberek keserűségében és dühében. Szelleme vezérlő csillag maradt a kifosztott megcsaltaknak a jövő küzdelmeire. És ti, poklok bűzös bugyrainak jövendő lakói, csak hazudjatok és gyűlölködjetek tovább, ha belátni képtelenek vagytok, hogy meddő és hiába való minden erőlködéstek; Krisztus Első Katonájának szellemét legyőzni úgy sem tudjátok”(*)
„Mindenható Úristen! Adj nekünk erőt, hogy szabadságunkat megvédhessük; a német nép, gyermekeink és utódaink szabadságát. De nemcsak a német népünk, hanem Európa valamennyi népének szabadságát. Mert hiszen ezt a háborút nemcsak német népünkért vívjuk, hanem egész Európáért s az egész civilizált emberiségért!” ( Adolf Hitler, a Berlini Sportpalotában 1942. január 30-án elmondott beszédének, záró fohásza)
Egy elgondolkoztató vélemény;
„Az önök nevét már rég elfelejtik, de a Hitler név még mindig fény lesz a sötétségben! Uraim! Tartsák észben; az önök nevét már rég elfelejtik mielőtt a testük elrothad a földben. De, az Adolf Hitler név még mindig fény lesz a sötétségben! Önök nem tudják meggyilkolni őt azzal, hogy belefojtják emlékét a hányadékvödreikbe, és nem tudják megfojtani szennyes, tintafoltos ujjaikkal. Hitler neve mindörökké él a lelkek százezreiben. Önök teljesen és túlságosan jelentéktelenek még ahhoz is, hogy őt megérintsék! Szerette Németországot, rajongott Németországért. Amikor a becsületért és a tiszteletért harcolt, a német becsületért, Németország iránti tiszteletért harcolt, és amikor minden elveszett, életét adta Németországért! Mit adtak önök mindmáig? Melyikük adná az életét Németországért? Az egyedüli dolog, amivel törődnek; a gazdagság, a hatalom és a mértéket nem ismerő élvhajhász élet. Amikor Németországra gondolnak, érzékeiknek engedve, felelősség és gondoskodás nélkül gondolnak arra! Higgyék el nekem; a Führer teljes önzetlensége szóban és tettben, már önmagában véve szavatolja halhatatlanságát. Az, hogy elkeseredett harcát Németország nagyságáért nem koronázta siker, mint pl. Cromwell küzdelmét Britanniában, nagymértékben a szóban forgó népek lelkiségével áll összefüggésben. Egy felöl az angol ember jelleme a lényénél fogva tisztességtelen, a féltékenység, önteltség és a figyelmesség hiánya irányítja. Másrészt azonban sohasem felejti el, hogy angol és lojális népéhez és a koronához. Ezzel szemben a német az elismerés iránti igényét fontosabbnak tartja, mint azt, hogy németnek született. Éppen ezért mit sem számít önöknek, jelentéktelen teremtményeknek, ha tönkreteszik is az egész nemzetet! Az egyetlen gondolat, ami irányítja önöket, mindig ez lesz; először ÉN, másodszor ÉN, és harmadszor is ÉN! Értéktelenségükben önök sohasem gondolnak a német jólétre. És ezzel a szánalmas felfogásukkal akarják megakadályozni egy óriás halhatatlanságát?!”(*) (Paula Hitler, Hitler húgának a nyilatkozata 1957-ben)
„Minden rasszizmus forrása a zsidó cionizmus!”(*)
Adolf Hitler (1889 04.20--1945 04.30.) hiteles életrajzát barátja, August Kubizek (1888–1956) írta meg, melyet teljes terjedelmében érdemes és nagyon tanulságos elolvasni. Címe; „Barátom az ifjú Adolf Hitler” (Gede Testvérek) Betekintést nyerhetünk életének és harcainak mindennapjairól, gyermekkoráról, bécsi tartózkodásáról, megélhetési gondjairól és azokról az eszményekről, melyek később vezérelni fogják. Nagyon érdemes elolvasni, mert azt az utat mutatja meg nekünk, melyet bejárva és megtapasztalva jutott el az igazság megismeréséhez. Ebben nagy szerepet játszottak a bécsi évek, majd később az Első Világháborúban a Német Hadseregben, a frontvonal lövészárkaiban megtapasztalt kegyetlen események. Kitüntették, megsebesült, később részlegesen meg is vakult egy gáztámadás következtében. Leszerelése után az úgynevezett Weimari Köztársaság bizonyságot szolgáltatott elképzelésének helyességére; a pusztító és romboló zsidó hatalomra! A zsidók pénzügyi manipulációja miatt az egekbe szökött az infláció, a pénz elértéktelenedett, a nyomor öngyilkosságba kergette a háború utáni kivérzett nemzet fiainak a legjobbjait. Az emberek eladtak mindent, hogy ennivalót tudjanak venni. Mikor már tömegesen eladták a javaikat pénzért, akkor hirtelen egyik napról a másikra a pénz elértéktelenedett, és így nem maradt semmijük! Tombolt az éhezés és a nyomor, miközben az ezt előidéző zsidó bankárok kastélyokban laktak, luxus kocsikkal jártak és megvetették a német nemzetet, csőcseléknek nevezve őket. Terjedt az éjszakai bárokban a prostitúció, a perverzitás és a romlott eszmék terjesztése. A klubokban Amerikából érkezett néger zenészek „szexuális programokban szerepeltek” melynek fő attrakciója a fehér, szőke, német nőkkel történő nyilvános közösülés volt. Sok öngyilkosság történt ennek következményeképpen szerte a nagyvárosokban. A munkásréteg mély nyomorban élt a koldusok és a hajléktalanok ellepték az utcákat, a jövő teljesen kilátástalanná vált... Lenni, vagy nem lenni? „Ha egy népnek, vagy nemzetnek megkérdőjelezik a jogát az életre, és erről sikerül is meggyőzniük őket, akkor ez a nép vagy nemzet, nem fog harcolni az életéért!”(*)
A tenni akarás ideje
Hitler látta ezt és tudta, valamit tennie kell. Innen a története már nagyjából ismert, utána nézhetünk, mert látható az elszántsága a nemzete felemelése érdekében. Szándékosan nem írok részleteket, mert kutatásra, ismeretszerzésre szeretnék mindenkit ösztönözni... De vigyázzanak! A hazugság olyan alattomos útvesztői várnak a gyanútlan kutatóra, melynek hagyományai évezredes múltra tekintenek vissza!
Az Igazság Kapuját, a Hazugság Népének gúnyolódói reteszelik el!(*)
Az úgynevezett Weimari Köztársaság 1918.11.09. – 1933. 02.28-ig állt fenn, egészen Adolf Hitler kancellári kinevezéséig. Pontosabban; Polgári Demokratikus Parlamenti Képviseletű Köztársaság nevet viselte, amely egyben a melegágya is volt a bolsevista (vörös-zsidó) korrupciónak és hatalmi törekvéseknek. A zsidók nagyon szeretik leplezni a tevékenységük valódi célját (világhatalom!), amelynek lényege a társadalom megbontása, lejáratása és anyagi függésben tartása!(*)
Ennek az aknamunkának volt az „eredménye” a hadsereg demoralizálása és a hadianyaggyártás akadályoztatása. Erre utalt Hindenburg az 1919. novemberi beszédében; „Németország nem akart háborút, erre az ellentábor (ANTANT) magatartása kényszerítette... A hadsereget nem az ellenség verte meg, hanem a hátországból döfték le, a rend megbontásával és főleg a háborús gazdasági erőfeszítések szabotálásával.”(*)
Egy kis magyar kitérő...
Gyakorlatilag ugyanez történt nálunk is! A magyar hadsereget nem győzték le, idegen katona sehol sem állt Magyar Földön, mindenütt védve volt hűségesen a Több ezeréves Magyar Határ!(*) A „Diaz-féle Fegyverszüneti Szerződés” (Nyékhegyi Ferenc ezredes könyve) felhívja a figyelmet arra, hogy a Károlyi Mihály gróf vezette „Magyar (zsidó) Kormány” kiutazott a fegyverszünet megkötése után 13(!) nappal, vagyis 1918.11.15-én Belgrádba, és ott egyszerűen felajánlotta az országunkat(!) - a résztvevők cinkos hallgatásáért cserében, - a környező országok vezetőinek!(*) Érti valaki ezt az elmebetegséget?! Ez a fájdalmas és vérlázító aljasság, hogy ezt így megtehették! Készülhet bármilyen Trianon film! Ameddig zsidók készítik el és szerepelnek is benne, addig az igazság kiderülni sohasem fog, mivel a szokásos cinkos elhallgatást megtörni nem fogják!(*) Azonban, senki sem akadt, aki aláírta volna ezt az eszement aljasságot, ezért egy zsidó borkereskedőt(!) egy napra „megválasztva” kiküldték erre az eseményre, melyet nekünk trianoni békekötésnek hazudtak! Időközben gyorsított eljárással leszerelték a háborúba belefásult és kivérzett magyar hadsereget! Ennyit a „Vörösrózsás Tanácsköztársaság” zsidógerjesztette mítoszáról...(*)
(Ajánlott olvasmány; Tormay Cécile; „Bujdosó Könyv”) Ahogy Németország, úgy az Osztrák-Magyar Monarchia sem akart háborút, minket belekényszerítettek ebbe az egész háborús helyzetbe. A felelősök itt, és ott is ugyanazok voltak! A Sámuelyk-Kohn-Kun Bélák, kik előzőleg éppen a Weimari Köztársaságban terjesztették a bolsevista terrort! Zsidó vörösgárdisták. Megjegyezni kívánom; Emlékeznünk kell! A bolsevista vörös terror nemzetellenes bűneiről; a Lenin-fiúk gyilkosságairól, Sámuelly (Szamuelli), Kun (Kohn) Bélák égbekiáltó emberalatti cselekedeteiről; a halálvonatok bűneiről, a megerőszakolt és megcsonkított nők-férfiak vonatból kidobott holttesteiről szerte az országban, a zsidó terrorizmusról, mindenhol az országban!(*)
Merjünk emlékezni!
A párhuzamot lehetetlen nem észrevenni! Azonban a félzsidó Horthy Miklós, - és az ő zsidó felesége,- fel nem foghatták a cionizmus igazi társadalmi, és emberi veszélyességét! Ahogyan a fiaik sem, István, aki Amerikában a Ford-művekben szívta magába a zsidó propagandát... Horthy, kétkulacsos ingatag politikája, - csak a sikert szerette, - István fiának nemzetáruló szervezkedése, erre vezethető vissza. Repülőgép „balesete” is ennek volt köszönhető, ugyanis a Keleti Frontra kiérkező felesége részére, egy német tábornok felajánlotta a saját villáját, hogy ott tudjon a férjével találkozni. A német hírszerző szolgálat, - amely a tábornokra előzőleg felügyelt,- észlelte, hogy a Kormányzó fia(!) a megadási szándékáról beszélget és abba bele is avatja a feleségét. Ez nagy és ostoba hiba volt, melyért az életével kellett fizetnie, persze diszkréten, hősies körülmények között. Horthy Miklós másik fia,- a neve már nem is lényeges, - ki nemrégiben járt Magyarországon, bezsebelve a népszerűség és szeretet magyar gyümölcseit, időközben áttért „hazaszeretetből” az iszlám hitre! Nos, erre képes az emberivel elkevertetett zsidóvér...
Horthyék jól megvoltak a száműzetésükben, Portugáliában, és eszükbe sem jutott, hogy felemeljék szavukat Szálasi Ferenc érdekében, kiről később(!) még a zsidók is elismerték, hogy hazugsággal vádolták meg. Szálasi Ferencnek viszont volt egy nagy bűne; szerették az emberek! Ugye, milyen furcsa ilyet állítani? Igen, ő jó ember volt. Korának hőse, katonaember, ki ebben a viharos történelmi időszakban a Magyar Szent Koronára felesküdve, - mint az utolsó legitim magyar vezető, - életét adta a Hazájáért! Miért kellett őt mégis megölni? Azért, mert olyan népszerű volt, hogy egységesíteni tudta volna a magyarságot a lopakodó zsidó hatalmi terror ellen! Nem lettek volna ÁVH-sok, internáló- és munkatáborok, és a Köztársaság -tér földalatti kínzókamrái vagy 1956, a bolsevik kommunizmus!
F.F.
Akkor Oltsunk ...
...avagy részlet egy idén megjelenő könyvből
“...Ugyanakkor a hiteles véleményalkotás szempontjából rendkívül fontos feladat volna annak a kérdésnek a kielemzése is, hogy Soros György édesapja, a zsidó származású ügyvéd, író Schwartz Tivadar vajon milyen bizonyítékok alapján állította azt, hogy:
„Amikor a zsidók rendszerszerű üldözése elkezdődött, azt nem a németek, nem a magyar kiszolgálóik hajtották végre, hanem – a legmeglepőbb módon maguk a zsidók.”.
(Tivadar Soros: Masquerade, Arcade Publishing, 2001, 16. old.)